Kursy ALS (Advanced Life Support)

 

Cele kursu

 • Wprowadzenie koncepcji zespołów resuscytacyjnych. Przeszkolenie kierowników i członków zespołów resuscytacyjnych do właściwego postępowania w przypadku zatrzymania krążenia u osób dorosłych oraz w okolicznościach występujących przed zatrzymaniem krążenia.
 • Nauczenie rozpoznawania pacjentów z ryzykiem zatrzymania krążenia, identyfikacji przyczyny, wdrożenia działań zapobiegających wystąpieniu zatrzymania krążenia.
 • Przygotowanie do rozwiązywania problemów występujących w sytuacjach towarzyszących zatrzymaniu krążenia – elementy komunikacji z zespołem, z bliskimi pacjenta, decyzyjność w nagłych sytuacjach.

Adresaci kursu

Kurs skierowany jest do grup zawodowych zajmujących się pacjentami w stanie zagrożenia życia: lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, pracujących w miejscach wzmożonego nadzoru medycznego (SOR, pogotowie ratunkowe, OIOM, IT, izby przyjęć,). Uczestnicy kursu powinni mieć odpowiednie kwalifikacje medyczne oraz doświadczenie zawodowe.

Program

 • Przygotowanie przed kursem: każdy uczestnik otrzymuje podręczniki do kursu (co najmniej cztery tygodnie przed kursem) z zaleceniem zapoznania się z jego treścią oraz pre-test. Jest to test wyboru mający na celu ocenę poziomu wiedzy wyjściowej uczestnika. Wynik testu nie wpływa na ocenę końcową po kursie. Od uczestników kursu oczekuje się kompetencji w zakresie podstawowych czynności resuscytacyjnych.
 • Intensywny kurs trwa 2 dni. Zajęcia prowadzą instruktorzy Europejskiej Rady Resuscytacji. W programie kursu znajdują się: wykłady, pokazy, dyskusje. Głównym sposobem przekazywania wiedzy są ćwiczenia w małych grupach (do 8 osób na 2-3 instruktorów) przy wykorzystaniu scenariuszy symulowanych na manekinach przystosowanych do wykonywania zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych (dostęp dożylny, wentylacja przyrządowa, intubacja, możliwość generowania zaburzeń rytmu serca, wykonanie defibrylacji). Maksymalna liczba kursantów to 32 osoby (4 grupy po 8 osób).

Wykłady dotyczą:

 • perspektywy ALS,
 • przyczyn i prewencji zatrzymania krążenia,
 • ostrych zespołów wieńcowych,
 • uniwersalnego algorytmu zatrzymania krążenia ALS,
 • opieki poresuscytacyjnej.

Ćwiczenia i warsztaty obejmują tematykę:

 • zaopatrzenia dróg oddechowych,
 • monitoringu, rozpoznawania zaburzeń rytmu, dwunastoodprowadzeniowego EKG,
 • defibrylacja,
 • leczenia zaburzeń rytmu serca,
 • równowagi kwasowo–zasadowej,
 • zatrzymania krążenia (scenariusze ćwiczeniowe),
 • zatrzymania krążenia w sytuacjach szczególnych /zanurzenie, podtopienie, hipotermia, ciąża, anafilaksja, zatrucia, astma, hypowolemia/.

Dyskusja dotyczy:

 • etycznych i prawnych aspektów zatrzymania krążenia,
 • protokołu DNAR.

Pokazy

Wprowadzenie koncepcji zespołów resuscytacyjnych na podstawie scenariuszy symulowanych zatrzymań krążenia. Prezentowane przez doświadczonych instruktorów, prowadzące do doskonalenia sposobu oceny i leczenia pacjentów oraz decyzyjności podczas prowadzenia czynności resuscytacyjnych, przy wykorzystaniu elementów konstruktywnej krytyki.

Ocena

 • Kursanci poddawani są ocenie podczas symulowanych scenariuszy. Podlegają jej ich umiejętności w zakresie prowadzenia podstawowych czynności resuscytacyjnych, przeprowadzenia w bezpieczny sposób defibrylacji oraz znajomość algorytmów postępowania w stanach zagrożenia życia.
 • W ostatni dzień kursu przeprowadzany jest także test wyboru tematyką obejmujący treści poruszane podczas kursu.
 • Pozytywny wynik ze sprawdzianu teoretycznego i praktycznego wiąże się z otrzymaniem certyfikatu Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji. Certyfikat wymaga aktualizacji co 4 lata.

Cena kursu

1200 zł – Poznań, Warszawa. W cenę wliczony jest koszt bufetu podczas kursu.

Istnieje możliwość zorganizowania kursu w Państwa miejscowości. Wymogiem jest zebranie co najmniej 12–osobowej grupy uczestników.

Już wkrótce nowe kursy i seminaria dla ratowników!